Sessió plenària ordinària dijous 31 de maig de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0.0 Inici
  00:11:31 1 Intervenció
0 Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona per a mostrar el rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial de Navarra en el cas ?La Manada?
  00:13:50 Sense intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:16:31 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 d'abril de 2018.
  00:16:32 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa aprovar i publicar la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a l'any 2017.
  00:16:50 10 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 8/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018.
  00:26:42 16 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar les modificacions de crèdit 1/2018 i 2/2018 del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials
  00:44:36 4 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i de l'Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona referits al primer trimestre de 2018.
  00:45:25 8 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost 2018.
  00:49:16 6 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:52:27 6 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:53:35 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, sobre la xarxa d'impulsors als municipis de la garantia juvenil.
  00:53:43 16 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, en suport al professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca.
  01:15:47 22 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, relativa a delimitar normativament la situació d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives.
  01:50:54 26 Intervencions
Inicio de la sesión Inici
  02:05:24 Sense intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (12 i 26 d'abril).
  02:23:04 2 Intervencions
2.5 Precs
  02:24:16 10 Intervencions
2.6 Preguntes
  02:40:28 12 Intervencions