Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Proposta d'aprovació acta de la sessió anterior.
Assabentat Decrets de l'Alcaldia.
Assabentat de l'informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 2n trimestre de 2021. (SSE/2021/172)
Assabentat de l'informe de morositat del 2n trimestre de 2021 (SSE/2021/171).
Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits 5/2021. Crèdits extraordinaris finançats amb RLT (SSE/2021/154).
Proposta d'aprovació del Compte General de l'any 2020.
Proposta d'aprovació de l'adhesió al contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03) del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) (CON/2021/64).
Proposta d'aprovació desestimació al·legacions i aprovació de la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament pels danys econòmics ocasionats per la inaplicació del coeficient corrector M recollit en la norma del RD 1020/1993 de 25 de juny, pel que s'aproven les normes tècniques de valoració i el quadre marc de valors del sòl i les construccions per determinar el valor cadastral dels bens immobles de naturalesa urbana en les liquidacions de l'IBI de l'any 2013 per la demora en la notificació de l'acord del Ple de 14/11/2012.
Proposta d'aprovació de la "Moció per al retorn a l'IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica presentada pel grup municipal d'ERC (SCR/2021/212).
Proposta d'aprovació de la "Moció per acabar amb la discriminació de les dones a l'esport i amb la sexualització del cos de les esportistes" presentada pel grup municipal d'ERC (SCR/2021/213).
Proposta d'aprovació de la "Moció contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització" presentada pel grup municipal d'ERC (SCR/2021/217).
Proposta d'aprovació de la "Moció Acord per la informació dels actes de l'Ajuntament als regidors del Consistori (SCR/2021/222). Presentada pel grup municipal d'AGBIR.
Mocions d'urgència.
Precs i pregunte
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
Fin de la sesión  Fi
02:43:17   Sense intervencions
<