Plens ordinària dimecres 18 de setembre de 2019

Durada:
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió del 24 de juliol de 2019
Expedient 288/2019. Proposta d'aprovació de la imposició de contribucions especials al carrer de Josep Gallart
Expedient 289/2019.Proposta d'aprovació de la imposició i ordenació de contribucions especials del carrer lateral dels Bombers.
Expedient 1655/2019. Proposta d'aprovació del calendari de sessions de Ple, Comissió Informativa Permanent del Ple i Junta de Govern Local per al segon semestre del 2019
Expedient 1633/2019.Proposta de creació de la comissió de redacció del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
Expedient 1027/2019. Proposta de modificació de l'acord de nomenament de representants de l'ajuntament a òrgans col·legiats
Expedient 1660/2019. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 12/2019
Proposta de moció de defensa de drets civils i polítics
Punt d'urgència: Expedient 1739/2019. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 13/2019
Punt d'urgència: Expedient 95/2019.Proposta d'aprovació de l'increment de les retribucions per al 2019 per al personal del règim funcionari i laboral que presta serveis a l'Ajuntament de Moià i a la Societat Municipal d'Aigües de Moià SA
Expedient 596/2018. Donar compte de l'informe emès per l'interventor municipal sobre el seguiment del pla d'ajust (segon trimestre de 2019)
Expedient 667/2016. Donar compte de l'informe de morositat i del periode mig de pagament de l'ajuntament de moià corresponent al segon trimestre de 2019.
Expedient 789/2019. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Moià corresponent al segon trimestre de 2019
Donar compte de les Juntes de Govern de 22/05/2019, 05/06/2019, 12/06/2019, 10/07/2019 i 24/07/2019
Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del 568 al 679 del 2019