Sessió plenària ordinària dimecres 18 de setembre de 2019

Durada:
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
07/10/2021
1623
2074
ajutament
ava
emisio en directe
En directa
mobilitat
museu
pla

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió del 24 de juliol de 2019
Expedient 288/2019. Proposta d'aprovació de la imposició de contribucions especials al carrer de Josep Gallart
Expedient 289/2019.Proposta d'aprovació de la imposició i ordenació de contribucions especials del carrer lateral dels Bombers.
Expedient 1655/2019. Proposta d'aprovació del calendari de sessions de Ple, Comissió Informativa Permanent del Ple i Junta de Govern Local per al segon semestre del 2019
Expedient 1633/2019.Proposta de creació de la comissió de redacció del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
Expedient 1027/2019. Proposta de modificació de l'acord de nomenament de representants de l'ajuntament a òrgans col·legiats
Expedient 1660/2019. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 12/2019
Proposta de moció de defensa de drets civils i polítics
Punt d'urgència: Expedient 1739/2019. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 13/2019
Punt d'urgència: Expedient 95/2019.Proposta d'aprovació de l'increment de les retribucions per al 2019 per al personal del règim funcionari i laboral que presta serveis a l'Ajuntament de Moià i a la Societat Municipal d'Aigües de Moià SA
Expedient 596/2018. Donar compte de l'informe emès per l'interventor municipal sobre el seguiment del pla d'ajust (segon trimestre de 2019)
Expedient 667/2016. Donar compte de l'informe de morositat i del periode mig de pagament de l'ajuntament de moià corresponent al segon trimestre de 2019.
Expedient 789/2019. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Moià corresponent al segon trimestre de 2019
Donar compte de les Juntes de Govern de 22/05/2019, 05/06/2019, 12/06/2019, 10/07/2019 i 24/07/2019
Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del 568 al 679 del 2019