Plens ordinària dimecres 20 de novembre de 2019

Durada:
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
07/10/2021
1623
2074
ajutament
ava
emisio en directe
En directa
mobilitat
museu
pla

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessions plenàries anteriors corresponents a la sessió extraordinària i urgent del dia 16 d'octubre del 2019 i a la sessió extraordinària del dia 21 d'octubre del 2019
Expedient 2152/2019. Proposta d'acord per a la autorització de la poda del roure martinenc de l'EDAR Moiàç
Expedient 2136/2019. Proposta d'acord per la creació de la comissió de seguretat
Expedient 1170/2017. Proposta d'acord de pròrroga de l'inici de la prestació de la concessió demanial per a la instal·lació de dues estacions de recàrrega ràpida AC i DC (50KW)
Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local corresponents a les sessions ordinàries de 23 d'octubre del 2019 i de 30 d'octubre del 2019
Dació de compte dels decrets d'alcaldia del Decret número 775/2019 de data 11 d'octubre al Decret número 864/2019 de data 13 de novembre i del Decret 769/2019 de data 14 de novembre .ç
Dació de compte al Ple de l'informe de morositat i del Període Mig de Pagament de l'Ajuntament de Moià corresponent al tercer trimestre de 2019
Dació de compte al Ple de l'informe emès per l'interventor municipal sobre el seguiment del Pla d'Ajust corresponent al tercer trimestre de 2019
Dació de compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Moià corresponent al tercer trimestre de 2019
Precs i preguntes a formular pels grups municipals