Plens ordinària dimecres 22 de gener de 2020

Durada:
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 18 de desembre de 2019
Expedient 76/2020. Adopció dels acords previs a l'aprovació d'un Reglament del Cementiri Municipal i la seva gestió administrativa
Expedient 77/2020. Adopció dels acords previs a l'aprovació d'una Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Administrativa sobre l'ús del sòl i l'edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local del 11 i 18 de desembre de 2019
Dació de compte d'un Decret d'Alcaldia de data 17 de gener del 2020 relatiu a la composició de la Junta de Govern Local
Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1003/2019 de data 13-12-2019 al 1059 BIS/2019 de data 30-12-2019 i del 1/2020 de data 8 de gener de 2020 al 30/2020 de data 10 de gener de 2020
Precs i preguntes dels Grups Municipals