Plens ordinària dimecres 22 de gener de 2020

Durada:
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
07/10/2021
1623
2074
ajutament
ava
emisio en directe
En directa
mobilitat
museu
pla

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 18 de desembre de 2019
Expedient 76/2020. Adopció dels acords previs a l'aprovació d'un Reglament del Cementiri Municipal i la seva gestió administrativa
Expedient 77/2020. Adopció dels acords previs a l'aprovació d'una Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Administrativa sobre l'ús del sòl i l'edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local del 11 i 18 de desembre de 2019
Dació de compte d'un Decret d'Alcaldia de data 17 de gener del 2020 relatiu a la composició de la Junta de Govern Local
Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1003/2019 de data 13-12-2019 al 1059 BIS/2019 de data 30-12-2019 i del 1/2020 de data 8 de gener de 2020 al 30/2020 de data 10 de gener de 2020
Precs i preguntes dels Grups Municipals