Plens ordinària dimecres 17 de novembre de 2021

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de les actes de la sessió anterior 9/2021 de data 27 doctubre del 2021.
Expedient 1992/2021. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat CCR
Expedient 2171/2021. Sol·licitud de Reconeixement compatibilitat AGP
Expedient 2176/2021. Modificació del Reglament d'Aigües Moià.
Expedient 976/2021. Recurs material DIBA-Arrenjament d'habitatges per afavorir l'autonomia personal. Catàleg XGL 2021
PUNT D'URGÈNCIA. Expedient 1170/2017. Proposta de millora de la instal·lació de punts de recàrrega.
Expedient 667/2016. Dació de compte informes morositat i PMP 3T 2021
Expedient 954/2021. Dació de compte de l'estat d'execució del pressupost 3T 2021
Expedient 788/2020. Dació de compte al Ple de la corporació dels Decrets pels quals s'acorda la continuació del procediment aixecant els reparaments suspensius elevats per la intervenció municipal.
Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària: 0856/2021 de data 21 d'octubre de 2021 al Decret 0955/2021 de data 10 de novembre de 2021. (Expedient PLN/2021/10 de Ple i expedient de gestiona núm. 38/2021).
Dació de compte de l'actes de la sessió de Junta de Govern Local JGL/2021/14 de 20 d'octubre de 2021.