Plens ordinària dimecres 16 de març de 2022

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2/2022 de data 16 de febrer de 2022.
Expedient 444/2022. Modificació de Crèdits 4/2022 - Dictamen de la Comissió Informativa
Expedient 445/2022. Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2022.
Expedient 2460/2021. Reconeixement de Compatibilitat
Expedient 788/2020. Dació de compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció (els darrers 4 decrets de l'any 2021).
Expedient 215/2021. Dació de compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2021 així com dels criteris emprats pel càlcul de la provisió d'insolvències.
Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària: 2022-0073 de data 10 de febrer de 2022 al Decret 2022-0164 de data 9 de març de 2022. (Expedient PLN/2022/2 de Ple).
Dació de compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local JGL/2022/1 de 26 de gener i JGL/2022/2 de 9 de febrer de 2022.