Plens ordinària dimecres 19 d'octubre de 2022

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 8/2022 de data 21 de setembre de 2022.
Expedient 1615/2022. Aprovació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per al 2023.
Expedient 2268/2022. Modificació de Crèdits 20/2022.
Expedient 1038/2021. Aprovació del document Programa d'actuació municipal d'habitatge de Moià.
Dació de compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a l'exercici 2020 (expedient 202/2020).
Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària: Decret 2022-0872 de data 14 de setembre al Decret 2022-986 de data 11 d'octubre de 2022.
Dació de compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local JGL/2022/15 de 7 de setembre i JGL/2022/16 de 21 de setembre de 2022.