Sessió plenària ordinària dimecres 30 d'octubre de 2019

Durada: 01:00:49
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
2 Aprovació esborrany acta sessió anterior del dia 26 de setembre de 2019
  00:01:19 1 Intervenció
12 Atorgament Premi Mil·liari 2019
  00:01:45 3 Intervencions
3 Aprovació definitiva de la Modificació de l'ordenança de l'IBI i desestimació de les al·legacions presentades
  00:11:16 2 Intervencions
4 Aprovació de la Modificació de l'ordenança del tipus IBI
  00:13:10 7 Intervencions
5 Aprovació de la modificació de l'ordenança de tractament i eliminació de residus sòlids urbans
  00:22:09 12 Intervencions
6 Aprovació Calendari d'obertura comercial per l'any 2020
  00:39:45 Sense intervencions
7 Ratificació acord Junta Govern Local, de data 10 d'octubre de 2019 de la Modificació del règim de sessions
  00:39:46 3 Intervencions
8 Ratificar decret nomenament representant del Consistori a Osona Turisme
  00:41:43 1 Intervenció
9 Aprovació inicial de la modificació de la Relació de llocs de treball, Secretaria
  00:42:36 1 Intervenció
10 Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal d'Osona per a les obres del FEDER
  00:45:51 Sense intervencions
11 Aprovació de l'ordenança reguladora de l'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
  00:45:52 1 Intervenció
14 Informe per donar compte al Ple del període mig de pagament a proveïdors, corresponent al 2n trimestre 2019
  00:47:56 Sense intervencions
15 Informe per donar compte al Ple en compliment de la Llei de Morositat 15/2010 corresponent al 2n trimestre de l'exercici 2019
  00:48:41 1 Intervenció
16 Donar compte al Ple dels Decrets de l'Alcaldia des del dia 1 de setembre de 2019 al 14 d'octubre de 2019
  00:50:14 Sense intervencions
17 Donar compte al Ple de les Resolucions de Regidoria des del dia 7 d'octubre de 2019 al 14 d'octubre de 2019
  00:50:27 Sense intervencions
18 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes de setembre
  00:50:34 Sense intervencions
19 C) PRECS I PREGUNTES
  00:50:40 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:00:49 Sense intervencions