Sessió plenària ordinària dijous 7 de maig de 2020

Durada: 01:56:31
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
2 Justificació de la necessitat del Ple
  00:00:11 Sense intervencions
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:02:01 Sense intervencions
3 Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple del dia 27 de febrer de 2020
  00:02:22 Sense intervencions
4 Ratificació de Decret de l'Alcaldia d'aprovació de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Gurb i l'Ajuntament de Tona per la confecció de bates sanitàries pels centres hospitalaris de la comarca en el marc del conveni entre la Casa Tarradellas i l'Ajuntament de Gurb i l'autorització de persones en règim de personal laboral de l'Ajuntament
  00:02:52 Sense intervencions
5 Conjunt de mesures per a la lluita contra els efectes del COVID-19
  00:04:17 Sense intervencions
6 Aprovació increment salarial
  01:03:02 Sense intervencions
7 Moció per a la implantació del servei d'infermeria escolar permanent
  01:04:47 Sense intervencions
8 Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local
  01:08:50 Sense intervencions
9 Acceptació renúncia voluntària regidor Josep Salom Ges
  01:12:45 Sense intervencions
10 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  01:33:52 Sense intervencions
11 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia, de data 3 de març de 2020, de modificació de la taula 5 del Plec Tècnic o Estudi de Costos del servei de neteja d'edificis municipals
  01:34:37 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia, de data 17 de març de 2020, d'avocació de les competències delegades en la Junta de Govern Local
  01:34:57 Sense intervencions
13 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia, de data 18 de març de 2020, d'acceptació de formalització mitjançant conveni específic del preacord per a la Rehabilitació del Centre Cultural "Muriel Casals" en el marc de les Meses de concertació de la Diputació de Barcelona
  01:35:44 Sense intervencions
14 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de data, 24 de març de 2020, de manifestació de suport i adhesió al "manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus"
  01:36:07 Sense intervencions
15 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 17 de febrer de 2020 al 26 d'abril de 2020
  01:36:21 Sense intervencions
16 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes de febrer de 2020
  01:36:31 Sense intervencions
17 Aprovació de la urgència d'un punt no inclòs a l'ordre del dia
  01:36:48 Sense intervencions
18 Adhesióal Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia i el Clima
  01:37:40 Sense intervencions
19 C) PRECS I PREGUNTES
  01:39:56 Sense intervencions