Sessió plenària ordinària dijous 4 de juny de 2020

Durada: 01:11:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:07 Sense intervencions
2 Aprovació de l'esborrany de les actes de la sessió ordinària i de la sessió extraordinària del Ple del dia 7 de maig de 2020
  00:00:23 Sense intervencions
3 Ratificació del Decret de l'Alcaldia, de data 22 de maig de 2020, d'autorització d'una major ocupació de l'espai públic que garanteixi l'ús de les mateixes taules i cadires autoritzats abans de la pandèmia, de tots els establiments autoritzats, sempre i quan es reuneixin unes condicions
  00:00:47 Sense intervencions
4 Proposta d'acord de mesures executades i possibles del Ple Extraordinari de 7 de maig
  00:02:21 Sense intervencions
5 Modificació RLT 13-2020
  00:40:30 Sense intervencions
6 Moció de suport als treballadors i treballadores de Nissan
  00:44:58 Sense intervencions
7 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  00:48:27 Sense intervencions
8 Donar compte de la Liquidació de l'exercici 2019
  00:48:32 Sense intervencions
9 Donar compte al Ple del resultat de l'execució 1r trimestre 2020
  00:52:43 Sense intervencions
10 Donar compte al Ple en compliment de la Llei de Morositat 15/2010 corresponent al 1r trimestre de l'exercici 2020
  00:53:59 Sense intervencions
11 Donar compte al Ple del període mig de pagament a proveïdors, corresponent al 1r trimestre de 2020
  00:55:14 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 27 d'abril de 2020 al 25 de maig de 2020
  00:55:36 Sense intervencions
13 C) PRECS I PREGUNTES
  01:02:17 Sense intervencions