Sessió plenària ordinària dimecres 23 de setembre de 2020

Durada: 00:52:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:52 Sense intervencions
3 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 9 de juliol de 2020 i de la sessió ordinària del Ple del dia 30 de juliol de 2020
  00:03:43 1 Intervenció
4 Aprovació modificació de les bases d'execució del pressupost 2020
  00:04:06 1 Intervenció
6 Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores dels Pressupostos Participatius de Tona 2020
  00:08:44 7 Intervencions
7 Designació de les festes locals de Tona, any 2021
  00:25:35 2 Intervencions
8 Aprovació festius amb obertura comercial autoritzada any 2021
  00:26:11 1 Intervenció
10 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  00:28:19 Sense intervencions
11 Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament de representats de l'Equip d'Alcaldia a diverses meses sectorials
  00:28:20 2 Intervencions
12 Donar compte del Decret d'Alcaldia de delegació de competències a la regidora Margarida Fité Girvés
  00:29:02 Sense intervencions
14 Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament del Sr. Lluís Solé i Díez, Interventor de l'Ajuntament de Tona
  00:30:55 Sense intervencions
15 Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament de representant titular d'aquest Ajuntament davant la Mancomunitat Intermunicipal voluntària la Plana
  00:31:43 Sense intervencions
16 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 20 de juliol de 2020 al 1 de setembre de 2020
  00:32:24 Sense intervencions
17 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes de juliol de 2020
  00:32:33 Sense intervencions
18 C) PRECS I PREGUNTES
  00:32:41 8 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:52:13 Sense intervencions