Sessió plenària ordinària dijous 29 d'octubre de 2020

Durada: 02:27:57
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
IMMACULADA SELVA SELVA
mel
octubre
reina mel
SELVA
sessi extraordinaria de ple 18-6-2023
sessi plenria extraordinria 18-6-2023
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:06:36 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 23 de setembre de 2020
  00:06:42 Sense intervencions
3 Aprovació de la modificació de crèdit 07/2020
  00:06:57 Sense intervencions
4 Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la recollida de residus sòlids municipals de Tona
  00:28:50 Sense intervencions
5 Aprovació resum numèric Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020
  00:40:02 Sense intervencions
6 Aprovació de la creació de la Comissió de seguiment dels Pressupostos Participatius de Tona 2020 i sorteig de les persones representats de la ciutadania que en formaran part
  00:40:59 Sense intervencions
7 Adhesió i constitució a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP)
  00:58:03 Sense intervencions
8 Aprovació de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport a l'associacionisme local
  01:00:17 Sense intervencions
9 Aprovació de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució de projectes que complementin l'activitat municipal
  01:02:15 Sense intervencions
10 Aprovació de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi
  01:02:35 Sense intervencions
11 Aprovació de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023
  01:02:49 Sense intervencions
12 Donar per resolt, a efectes de 30 de novembre de 2020, i de comú acord, el contracte de subministrament i servei integral d'enllumenat públic, amb l'empresa Soler Global Services SL - Soler Energy Services SL UTE
  01:14:59 Sense intervencions
13 Protocol de l'Ajuntament de Tona contra les violències masclistes
  02:01:42 Sense intervencions
14 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  02:12:10 Sense intervencions
15 Donar compte del Decret d'Alcaldia de delegació de competències i nomenaments al regidor Guiu Grau Cirera
  02:12:13 Sense intervencions
16 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 2 de setembre de 2020 al 16 d'octubre de 2020
  02:12:30 Sense intervencions
17 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes de setembre de 2020
  02:12:38 Sense intervencions
20 C) PRECS I PREGUNTES
  02:14:31 Sense intervencions