Sessió plenària ordinària dimecres 30 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:03:41 Sense intervencions
2 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:03:45 Sense intervencions
3 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 26 de novembre de 2020
  00:05:29 Sense intervencions
4 Ratificació Decret de l'alcaldia de concessió d'una pròrroga del termini de subsanació de les deficiències en les obres dels projectes executius de pacificació de la cruïlla BV-5303 amb el carrer Torras i Bages i amb la Plaça de l'Hostal
  00:05:53 Sense intervencions
5 Rectificació d'error material d'acord del Ple de data 26 de novembre de 2020 d'aprovació de la concessió de subvencions directes a empreses, professionals i autònoms afectats per la crisi del COVID-19
  00:07:26 Sense intervencions
6 Acceptació de la cessió de terreny al Parc de la Font Morta
  00:08:28 Sense intervencions
7 Aprovació del Model A del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Tona sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
  00:09:36 Sense intervencions
8 Aprovació del Model C del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Tona sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
  00:10:58 Sense intervencions
10 Donar compte del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 10/2020
  00:11:54 Sense intervencions
11 Donar compte del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 11/2020
  00:12:53 Sense intervencions
12 Donar compte del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 12/2020
  00:13:35 Sense intervencions
13 Donar compte del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 13/2020
  00:14:08 Sense intervencions
14 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 17 de novembre de 2020 al 17 de desembre de 2020
  00:15:06 Sense intervencions
15 Donar compte de les Juntes de Govern Local del mes de novembre de 2020
  00:15:15 Sense intervencions
16 C) PRECS I PREGUNTES
  00:15:26 Sense intervencions