Sessió plenària ordinària dijous 27 de maig de 2021

Durada: 01:10:53
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
2 Aprovació esborrany acta sessió anterior del dia 29 d'abril de 2021
  00:00:43 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:01:00 Sense intervencions
4 Aprovació de l'increment previst en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, del 0,9% de les retribucions del personal laboral i funcionari
  00:03:17 Sense intervencions
5 Aprovació de la Modificació de Crèdit 08/2021
  00:04:14 Sense intervencions
6 Acord per l'adquisició d'una participació social de l'empresa SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L
  00:12:57 Sense intervencions
7 Nomenament de Jutge/essa de Pau substitut/a
  00:15:28 Sense intervencions
8 Moció pel reconeixement de la discapacitat social
  00:17:22 Sense intervencions
9 Moció per la sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica
  00:23:10 Sense intervencions
11 Donar compte al Ple de la corporació de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Tona corresponent al primer trimestre de 2021
  00:27:24 Sense intervencions
12 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 03/2021
  00:28:29 Sense intervencions
13 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 04/2021
  00:29:26 Sense intervencions
14 Informe per donar compte al Ple en compliment de la Llei de Morositat 15/2010 corresponent al 1r trimestre de l'exercici 2021
  00:31:03 Sense intervencions
15 Informe per donar compte al Ple del Període Mig de Pagament a Proveïdors, corresponent al 1er trimestre 2021
  00:31:50 Sense intervencions
16 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació íntegra de l'Ajuntament de Tona al conveni subscrit entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies anomenat "Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals"
  00:32:16 Sense intervencions
17 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 19 d'abril de 2021 al 16 de maig de 2021
  00:32:53 Sense intervencions
18 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes d'abril de 2021
  00:33:04 Sense intervencions
19 C) PRECS I PREGUNTES
  00:33:14 Sense intervencions