Sessió plenària ordinària dijous 8 de juliol de 2021

Durada: 01:59:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:03:03 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 27 de maig de 2021
  00:03:06 2 Intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:03:07 Sense intervencions
4 Ratificació Decret de l'Alcaldia d'aprovació inicial del projecte "Actuacions de millora a la xarxa clavegueram"
  00:03:29 Sense intervencions
5 Ratificació Decret de l'Alcaldia d'aprovació inicial del projecte "Instal·lació solar fotovoltaica de 20,52 kWp per autoconsum al col·legi públic l'Era de Dalt"
  00:04:48 3 Intervencions
6 Aprovació del compte general de l'exercici 2019
  00:06:16 Sense intervencions
7 Aprovació de la modificació de crèdit 11/2021
  00:06:56 15 Intervencions
8 Aprovació resum numèric Padró Habitants a 1 de gener de 2021
  00:24:43 2 Intervencions
9 Aprovació dissolució de la Fundació Privada Can Codina
  00:25:28 16 Intervencions
10 Aprovació de la modificació en la gestió de la residència Can Codina i els Habitatges tutelats
  01:18:24 9 Intervencions
11 Aprovació inicial del Reglament d'ús de l'espai Muriel Casals
  01:23:58 Sense intervencions
12 Aprovació inicial del Reglament d'ús i cessió dels Equipaments Cívics i Culturals de Tona
  01:25:38 Sense intervencions
13 Aprovació inicial del Reglament de la Comissió de Participació Ciutadana
  01:26:35 1 Intervenció
14 Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores dels Pressupostos Participatius de Tona 2021
  01:29:26 Sense intervencions
15 Inici de l'expedient per a la contractació de les obres incloses al projecte executiu de l'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras
  01:29:27 5 Intervencions
16 Concessió de la llicència d'obres núm. 2/2021
  01:39:03 3 Intervencions
17 Adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny, Dia Internacional per l'alliberament LGTBI
  01:40:45 6 Intervencions
18 Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears
  01:47:59 1 Intervenció
19 Moció en suport a la Iniciativa Legislativa Popular de proposta de Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d'Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals (#ILP Montseny)
  01:51:00 1 Intervenció
20 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  01:53:55 Sense intervencions
21 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 06/2021
  01:54:02 1 Intervenció
22 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de modificació de crèdits 07/2021
  01:54:32 1 Intervenció
23 Donar compte al Ple de l'aprovació del Pla Local de Seguretat en data 26 de maig de 2021
  01:54:53 Sense intervencions
24 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 17 de maig de 2021 al 17 de juny de 2021
  01:55:05 Sense intervencions
25 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de maig de 2021
  01:55:07 1 Intervenció
26 C) PRECS I PREGUNTES
  01:55:20 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:59:02 Sense intervencions