Sessió plenària ordinària dijous 30 de setembre de 2021

Durada: 01:14:15
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
IMMACULADA SELVA SELVA
mel
octubre
reina mel
SELVA
sessi extraordinaria de ple 18-6-2023
sessi plenria extraordinria 18-6-2023
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:01:07 1 Intervenció
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 29 de juliol de 2021 i de l'acta de la sessió extraordinària urgent del Ple del dia 11 d'agost de 2021
  00:01:49 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:02:13 1 Intervenció
4 Aprovació de la Modificació de Crèdit 12/2021
  00:04:11 2 Intervencions
5 Aprovació de la Modificació de Crèdit 15/2021
  00:05:03 26 Intervencions
6 Desestimar el recurs presentat pel grup municipal de JxT contra la subrogació del contracte dels serveis de manteniment dels espais públics enjardinats de Tona de LA CYCA, S.L., a RÚSTIC JARDÍ, S.L.
  00:36:52 3 Intervencions
7 Modificació de plantilla i RLT per a la plaça de funcionari de tècnic de cultura i esports
  00:43:23 1 Intervenció
8 Modificar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament de Tona per l'any 2021, que conté l'amortització d'una plaça vacant de personal laboral, Netejador/a del grup funcional AP, i la creació d'una plaça de personal funcionari, de l'Escala d'Administració General, Subescala tècnica, Tècnic/a de RRHH del grup funcional A2
  00:45:17 1 Intervenció
9 Modificar la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Tona per l'exercici de 2021, on s'amortitza una dotació del lloc de treball de Netejador/a, grup AP i inclourà el nou lloc de treball de Tècnic/a de RRHH
  00:47:53 1 Intervenció
10 Contractació de les obres incloses al projecte executiu de l'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras
  00:49:05 2 Intervencions
12 Donar compte al ple de la corporació de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Tona corresponent al segon trimestre de 2021
  00:50:48 2 Intervencions
13 Donar compte al Ple del decret de la Liquidació del pressupost de l'exercici 2020
  00:51:18 Sense intervencions
14 Donar compte al Ple de la corporació de l'informe de Morositat i del Període Mig de Pagament de l'Ajuntament de Tona, corresponent al segon trimestre 2021
  00:54:01 Sense intervencions
15 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de l'aprovació de la constitució de la Comissió de Participació Ciutadana i sorteig públic de les persones representants de la ciutadania que en formaran part
  00:54:41 1 Intervenció
16 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 19 de juliol de 2021 al 14 de setembre de 2021
  00:56:47 Sense intervencions
17 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de juliol de 2021
  00:56:58 Sense intervencions
19 Aprovació de la urgència d'un punt no inclòs a l'ordre del dia
  00:57:06 1 Intervenció
20 Aprovació festius amb obertura comercial autoritzada any 2022
  00:58:05 4 Intervencions
18 C) PRECS I PREGUNTES
  01:01:12 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:14:16 Sense intervencions