Sessió plenària ordinària dijous 25 de novembre de 2021

Durada: 01:38:51
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 29 Intervencions
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:11:04 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 21 d'octubre de 2021
  00:11:06 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:11:08 2 Intervencions
4 Atorgament del premi Mil·liari 2021
  00:12:11 2 Intervencions
5 Atorgament del premi Noi de Tona 2021
  00:23:31 Sense intervencions
6 Aprovar inicialment el Reglament de teletreball de l'Ajuntament de Tona
  00:23:31 6 Intervencions
7 Aprovació del Pla intern d'igualtat de gènere (2021-2025)
  00:37:57 2 Intervencions
8 Aprovació del Protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d'assetjament sexual per raó de sexe per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l'Ajuntament de Tona
  00:44:28 1 Intervenció
9 Adhesió al pacte contra la segregació escolar: Un compromís per a l'èxit educatiu 2021
  00:50:17 1 Intervenció
10 Aprovació del conveni d'adhesió a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya
  00:53:08 Sense intervencions
11 Classificació de les propostes presentades per a la contractació de les obres incloses al projecte executiu de l'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras
  00:57:26 3 Intervencions
12 Acceptació renúncia voluntària regidor Sebastià Bruch Buxaderas
  01:02:49 7 Intervencions
13 B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
  01:13:46 Sense intervencions
14 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 13/2021
  01:14:02 Sense intervencions
15 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 14/2021
  01:14:05 Sense intervencions
16 Donar compte al ple de la corporació de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Tona corresponent al tercer trimestre de 2021
  01:14:10 Sense intervencions
17 Donar compte al Ple de la corporació de l'informe de Morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Tona, corresponent al tercer trimestre de 2021
  01:14:19 Sense intervencions
18 Donar compte al Ple de les subvencions sol·licitades i atorgades per altres administracions
  01:14:36 Sense intervencions
19 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 11 d'octubre de 2021 al 14 de novembre de 2021
  01:14:38 Sense intervencions
20 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes d'octubre de 2021
  01:14:40 12 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:38:51 Sense intervencions