Sessió plenària ordinària dijous 30 de desembre de 2021

Durada: 00:43:32
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 A) PART RESOLUTIVA
  00:00:04 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 25 de novembre de 2021
  00:01:39 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:02:09 Sense intervencions
4 Moció de suport al model d'escola i a la llengua catalana
  00:04:06 Sense intervencions
6 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 16/2021
  00:14:50 Sense intervencions
7 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 19/2021
  00:15:07 Sense intervencions
8 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 20/2021
  00:15:16 Sense intervencions
9 Donar compte al Ple de les subvencions sol·licitades i atorgades per altres administracions
  00:15:25 Sense intervencions
10 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 15 de novembre de 2021 al 19 de desembre de 2021
  00:17:16 Sense intervencions
11 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de novembre de 2021
  00:17:28 Sense intervencions
12 Aprovació de la urgència d'un punt no inclòs a l'ordre del dia
  00:17:37 Sense intervencions
13 Aprovar l'adhesió a l'acord marc per a l'adhesió d'ajuntaments per col·laborar en el desplegament del programa Reallotgem de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
  00:18:15 Sense intervencions
14 C) PRECS I PREGUNTES
  00:21:02 Sense intervencions