Sessió plenària ordinària dijous 31 de març de 2022

Durada: 01:22:49
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
extraordinari
festes locals 2023
SESIO PLENARIA
1 Inici
  00:00:00 6 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 24 de febrer de 2022 i l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 9 de març de 2022
  00:14:50 Sense intervencions
3 Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
  00:15:20 1 Intervenció
4 Atorgament Premi Noi de Tona 2022
  00:16:43 6 Intervencions
5 Donar compte del Decret d'Alcaldia d'avocació i delegació de competències de medi rural, urbanisme, habitatge i mobilitat
  00:33:30 Sense intervencions
6 Donar compte del Decret 'Alcaldia de delegació de competències relatives a resolucions sobre llicències d'obres menors, assabentats, d'ocupació de la via pública, inspecció urbanística i procediments restauradors de la legalitat
  00:34:44 Sense intervencions
7 Rectificació d'error material de l'acord de nomenament de Jutge de Pau
  00:35:33 Sense intervencions
8 Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tona, per a la gestió de l'Escola d'Hostaleria d'Osona, regular l'ús dels espais, i potenciar diferents famílies professionals que s'hi imparteixen
  00:36:16 1 Intervenció
9 Aprovar la pròrroga del Pla comarcal d'igualtat de gènere d'Osona
  00:39:17 2 Intervencions
10 Aprovar la pròrroga del Pla comarcal d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona
  00:40:50 Sense intervencions
11 Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Tona redactat per l'oficina tècnica GEA21
  00:41:25 14 Intervencions
12 Aprovar inicialment el Pla Director sota el nom de Centre de Referència d'Educació i Sensibilització Ambiental (CRESU)
  00:58:24 4 Intervencions
13 Aprovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies a Europa pel clima i l'energia
  01:01:27 2 Intervencions
14 Aprovació projecte executiu xarxa de calor amb biomassa a l'Ajuntament de Tona, zona esportiva
  01:03:18 Sense intervencions
15 Aprovació del projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a Tona (pavelló municipal de Tona)
  01:04:35 2 Intervencions
16 Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia de l'aprovació de la modificació de crèdit 01/2022
  01:05:47 Sense intervencions
17 Donar compte al Ple d'un Decret de l'Alcaldia d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres incloses al projecte executiu de l'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras
  01:07:08 1 Intervenció
18 Donar compte al Ple del decret d'alcaldia de l'aprovació dels resultats de les votacions i del projecte guanyador del procés participatiu Reforma de la plaça Major
  01:07:50 3 Intervencions
19 Donar compte al Ple de les subvencions sol·licitades i atorgades per altres administracions
  01:10:38 1 Intervenció
20 Donar compte al Ple dels Decrets des del dia 14 de febrer de 2022 al 20 de març de 2022
  01:13:54 Sense intervencions
21 Donar compte al Ple de les Juntes de Govern Local del mes de febrer de 2022
  01:14:03 Sense intervencions
22 Aprovació de la urgència d'un punt no inclòs a l'ordre del dia
  01:14:10 Sense intervencions
23 Aprovació del projecte "Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram"
  01:14:40 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:26:40 Sense intervencions