Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DEL DIA 31 DE JULIOL
00:10:30
 DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EN RELACIÓ AL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2016.
00:10:43
DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7/2017, MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDITS, AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.
00:13:52
DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8/2017, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB RLT I SUBVENCIÓ.
00:17:57
DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2017 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES DE CRÈDIT.
00:33:22
DICTAMEN EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DEL FONS DOCUMENTAL DE CALDES DE MALAVELLA ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L´AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA.
00:43:31
DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L´AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D´EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA MILLORA DE L´ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI.
00:53:17
DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE CALDES DE MALAVELLA PER ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA.
01:12:31
DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D´ATORGAMENT DE MEDALLES ALS COSSOS POLICIALS.
01:15:50
DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D´AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT EN L´EXERCICI LABORAL A PERSONAL QUE PRESTA SEVEIS A LA LLAR D´INFANTS.
01:22:13
DICTAMEN EN RELACIÓ A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI EN RELACIÓ A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PDCAT DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D'EMERGÈNCIES.
01:24:25
DICTAMEN EN RELACIÓ A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI EN RELACIÓ A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PDCAT DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ DEL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ.
01:28:29
DICTAMEN EN RELACIÓ A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI EN RELACIÓ A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PDCAT DE REBUIG A LA LÍNIA ELÈCTRICA D'ALTA TENSIÓ JUIÀ ' LA FARGA3.
01:42:06
CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
01:49:50
COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA
PRECS I PREGUNTES   
Inici  Inici
00:00:00   2 Intervencions
PRIMER  APROVACIÓ DE L'ACTA DEL DIA 31 DE JULIOL
00:10:30   Sense intervencions
SEGON   DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EN RELACIÓ AL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2016.
00:10:43   4 Intervencions
TERCER  DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7/2017, MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDITS, AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.
00:13:52   4 Intervencions
QUART  DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8/2017, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB RLT I SUBVENCIÓ.
00:17:57   10 Intervencions
CINQUÈ  DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2017 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES DE CRÈDIT.
00:33:22   10 Intervencions
SISÈ  DICTAMEN EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DEL FONS DOCUMENTAL DE CALDES DE MALAVELLA ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L´AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA.
00:43:31   10 Intervencions
SETÈ  DICTAMEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L´AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D´EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA MILLORA DE L´ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI.
00:53:17   13 Intervencions
VUITÈ  DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE CALDES DE MALAVELLA PER ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA.
01:12:31   6 Intervencions
NOVÈ  DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D´ATORGAMENT DE MEDALLES ALS COSSOS POLICIALS.
01:15:50   5 Intervencions
DESÈ  DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D´AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT EN L´EXERCICI LABORAL A PERSONAL QUE PRESTA SEVEIS A LA LLAR D´INFANTS.
01:22:13   3 Intervencions
ONCÈ  DICTAMEN EN RELACIÓ A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI EN RELACIÓ A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PDCAT DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D'EMERGÈNCIE
01:24:25   3 Intervencions
DOTZÈ  DICTAMEN EN RELACIÓ A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI EN RELACIÓ A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PDCAT DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ DEL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ.
01:28:29   9 Intervencions
TRETZÈ  DICTAMEN EN RELACIÓ A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI EN RELACIÓ A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PDCAT DE REBUIG A LA LÍNIA ELÈCTRICA D'ALTA TENSIÓ JUIÀ ' LA FARGA3.
01:42:06   2 Intervencions
CATORZÈ  CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
01:49:50   Sense intervencions
            PRECS I PREGUNTES   
01:49:54   28 Intervencions
Fi  Fi
02:38:11   Sense intervencions
<