Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l' acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2018 i de les actes de les sessions extraordinàries del 24 de desembre de 2018 i 25 de febrer de 2019.
00:06:21
Aprovar inicialment modificació puntual del PGOU de Maçanet de la Selva per ampliació del sistema d'equipaments comunitaris del sector adjacent de la nova escola i del document d'estudi ambiental estratègic.
00:08:45
Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de l'article 53 de les normes urbanístiques relatiu a l'ampliació de les explotacions ramaderes de boví.
00:19:18
Constitució comissió d'estudi de municipalització del serveis d'abastament d'aigua en baixa de la urbanització maçanet Residencial Park i nomenament dels membres.
00:23:42
Incoar expedient de municipalització, expropiació de la xarxa d'abastament en alta i baixa de la urbanització Maçanet Residencial Park.
00:47:48
Incoar expedient de licitació amb caràcter temporal i urgent del servei de subministrament d'aigua de la urbanització Maçanet Residencial Park.
01:17:35
Nomenament membres Junta pericial del cadastre en representació del municipi
01:28:06
Aprovació compatibilitat personal de la corporació
01:34:27
Modificació de la plantilla per crear dues places A1
01:39:15
Mocions presentades pel grup municipal d' ERC amb registre d' entrada núm. 453/2019, en relació a la xarxa d'aigües de MRP.
02:03:55
Donar compte dels decrets i resolucions.
02:42:21
Control de l'acció de govern i precs i preguntes.
02:42:45
INICIO"  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Aprovació de l' acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2018 i de les actes de les sessions extraordinàries del 24 de desembre de 2018 i 25 de febrer de 2019.
00:06:21   2 Intervencions
2  Aprovar inicialment modificació puntual del PGOU de Maçanet de la Selva per ampliació del sistema d'equipaments comunitaris del sector adjacent de la nova escola i del document d'estudi ambiental estratègic.
00:08:45   7 Intervencions
4  Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de l'article 53 de les normes urbanístiques relatiu a l'ampliació de les explotacions ramaderes de boví.
00:19:18   4 Intervencions
5  Constitució comissió d'estudi de municipalització del serveis d'abastament d'aigua en baixa de la urbanització maçanet Residencial Park i nomenament dels membres.
00:23:42   5 Intervencions
6  Incoar expedient de municipalització, expropiació de la xarxa d'abastament en alta i baixa de la urbanització Maçanet Residencial Park.
00:33:27   20 Intervencions
7  Incoar expedient de licitació amb caràcter temporal i urgent del servei de subministrament d'aigua de la urbanització Maçanet Residencial Park.
01:17:35   6 Intervencions
8  Nomenament membres Junta pericial del cadastre en representació del municipi
01:28:06   5 Intervencions
9  Aprovació compatibilitat personal de la corporació
01:34:27   7 Intervencions
10  Modificació de la plantilla per crear dues places A1
01:39:15   12 Intervencions
11  Mocions presentades pel grup municipal d' ERC amb registre d' entrada núm. 453/2019, en relació a la xarxa d'aigües de MRP.
02:03:55   23 Intervencions
12  Donar compte dels decrets i resolucions.
02:42:21   Sense intervencions
13  Control de l'acció de govern i precs i preguntes.
02:42:45   6 Intervencions
<