Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'Acta de la sessió anterior de data 15 de juny de 2019
00:01:05
Donar compte de la composició dels grups polítics i els seus portaveu
00:01:28
Determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
00:04:14
Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia, núm. 281 de 20/06/2019, de delegacions específiques als regidors de la Corporació
00:09:48
Donar compte de la Resolució d'Alcaldia, núm.280 de data 20/06/2019, de creació i composició de la Junta de Govern Local i competències delegades
00:35:30
Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia, núm. 279 de 20/06/2019, de nomenament de Tinents d'Alcalde
00:40:02
Creació de la Comissió Especial de Comptes
00:41:56
Nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats que siguin de la competència del Ple
00:43:21
Creació de la Comissió Informativa de Ple
00:46:57
Aprovar les retribucions per l'exercici del càrrec d'Alcaldessa.
00:49:26
Aprovar les indemnitzacions als membres de la Corporació per assistència a sessions i reunions, per viatges i altres despeses
01:20:00
Aprovar l'assignació als Grups Polítics municipals
01:39:22
1  Aprovació de l'Acta de la sessió anterior de data 15 de juny de 2019
00:01:05   Sense intervencions
2  Donar compte de la composició dels grups polítics i els seus portaveu
00:01:28   4 Intervencions
3  Determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
00:04:14   8 Intervencions
4  Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia, núm. 281 de 20/06/2019, de delegacions específiques als regidors de la Corporació
00:09:48   11 Intervencions
5  Donar compte de la Resolució d'Alcaldia, núm.280 de data 20/06/2019, de creació i composició de la Junta de Govern Local i competències delegades
00:35:30   3 Intervencions
6  Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia, núm. 279 de 20/06/2019, de nomenament de Tinents d'Alcalde
00:40:02   3 Intervencions
Inicio de la sesión  Inici
00:40:57   1 Intervenció
7  Creació de la Comissió Especial de Comptes
00:41:56   2 Intervencions
8  Nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats que siguin de la competència del Ple
00:43:21   2 Intervencions
9  Creació de la Comissió Informativa de Ple
00:46:57   2 Intervencions
10  Aprovar les retribucions per l'exercici del càrrec d'Alcaldessa.
00:49:26   17 Intervencions
11  Aprovar les indemnitzacions als membres de la Corporació per assistència a sessions i reunions, per viatges i altres despeses
01:20:00   10 Intervencions
12  Aprovar l'assignació als Grups Polítics municipals
01:39:22   4 Intervencions
<