Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
00:00:03
Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm.1/2020 per habilitar la modificació de la plantilla orgànica relativa a la creació del cos de la policia, suplement crèdit per la creació dels programes d'interinatge de comunicació i participació ciutadana (X2020000452)
00:00:32
Aprovar provisionalment l'ordenança Fiscal núm.17, reguladora dels preus públics per a la venta d'espais de publicitat als llibrets de les fires i festes de caràcter municipal (X2020000315)
00:10:25
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm.6 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis o realització d'activitats administratives de competència local (X2020000347)
00:14:51
Aprovar l' increment global de les retribucions dels empleats públics, eventuals i càrrecs electes en un 2% respecte a les retribucions vigents el 31/12/2019, de conformitat amb els articles 3 i 6 del Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020 (X2020000295)
00:15:59
Modificació de la plantilla orgànica per la creació del cos de la policia local i determinació de les serves retribucions complementàries (X2020000328)
00:18:58
Determinació de les retribucions complementàries dels tècnics dels programes de comunicació i participació ciutadana (X2020000423)
01:11:10
Aprovar la massa salarial del personal laboral de la Corporació local pel 2020 (X2020000424)
01:19:44
Ratificar l'increment del 0,25% de les retribucions dels empleats públics i regularització de les nòmines (X2020000425)
01:20:35
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta anterior.
00:00:03   Sense intervencions
2  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm.1/2020 per habilitar la modificació de la plantilla orgànica relativa a la creació del cos de la policia, suplement crèdit per la creació dels programes d'interinatge de comunicació i participació ciutadana (X2020000452)
00:00:32   9 Intervencions
3  Aprovar provisionalment l'ordenança Fiscal núm.17, reguladora dels preus públics per a la venta d'espais de publicitat als llibrets de les fires i festes de caràcter municipal (X2020000315)
00:10:25   5 Intervencions
4  Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm.6 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis o realització d'activitats administratives de competència local (X2020000347)
00:14:51   2 Intervencions
5  Aprovar l' increment global de les retribucions dels empleats públics, eventuals i càrrecs electes en un 2% respecte a les retribucions vigents el 31/12/2019, de conformitat amb els articles 3 i 6 del Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020 (X2020000295)
00:15:59   5 Intervencions
6  Modificació de la plantilla orgànica per la creació del cos de la policia local i determinació de les serves retribucions complementàries (X2020000328)
00:18:58   18 Intervencions
7  Determinació de les retribucions complementàries dels tècnics dels programes de comunicació i participació ciutadana (X2020000423)
01:11:10   10 Intervencions
8  Aprovar la massa salarial del personal laboral de la Corporació local pel 2020 (X2020000424)
01:19:44   1 Intervenció
9  Ratificar l'increment del 0,25% de les retribucions dels empleats públics i regularització de les nòmines (X2020000425)
01:20:35   2 Intervencions
<