Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior.
00:00:08
Aprovar la modificació de la plantilla del lloc de treball de professors de l'escola d'adult (X2020000813)
00:00:36
Aprovar compatibilitat empleat públic (X2020000422)
00:05:30
Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm.14 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic (X2020000716)
00:10:17
Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança Fiscal núm.15 reguladora del preu públic pels serveis relacionats amb l'educació de la infància a la llar d'infants municipal (X2020000568)
00:26:04
Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per a famílies per empadronades a Maçanet de la Selva i empreses establertes al municipi amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (X2020000827)
00:38:34
Aprovar l'adhesió del nostre Ajuntament a la moció de la Diputació de Girona per la situació creada per la pandèmia del coronavirus (COVID-19) (X2020000852)
00:57:33
Moció presentada pel grup Tots Som Poble per la cessió del 50% de les dietes dels regidors degut al COVID-19 (X2020000848)
01:08:56
Ratificar la Resolució d'Alcaldia núm. 2020DECR000221 de 15/04/2020 d' atribució de competències, delegació de les funcions d'instrucció, resolució i de la potestat sancionadora dels per infraccions en matèria de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals a favor del Consell Comarcal de la Selva (X2020000714)
01:46:26
Ratificar la Resolució de l'Alcaldia núm.222 de creació de la Comissió Informativa especial de seguiment del COVID-19 (X2020000735)
01:52:16
Convalidar la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la modificació de crèdit núm.3/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari de 2019 a política social per fer front al COVID-19
01:57:53
Donar compte de totes les resolucions de l'Alcaldia dictades en relació al COVID-19, des de l'inici de l'estat d'alarma
02:03:58
Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2020DECR000255 en la que es justificava l'ajornament de la convocatòria ordinària de la Comissió informativa especial de seguiment del COVID-19, per raons de simplificació administrativa, i s'obri debat sobre les actuacions realitzades al respecte.
02:04:09
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta anterior.
00:00:08   1 Intervenció
2  Aprovar la modificació de la plantilla del lloc de treball de professors de l'escola d'adult (X2020000813)
00:00:36   11 Intervencions
3  Aprovar compatibilitat empleat públic (X2020000422)
00:05:30   8 Intervencions
4  Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm.14 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic (X2020000716)
00:10:17   17 Intervencions
5  Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança Fiscal núm.15 reguladora del preu públic pels serveis relacionats amb l'educació de la infància a la llar d'infants municipal (X2020000568)
00:26:04   9 Intervencions
6  Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per a famílies per empadronades a Maçanet de la Selva i empreses establertes al municipi amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (X2020000827)
00:38:34   18 Intervencions
7  Aprovar l'adhesió del nostre Ajuntament a la moció de la Diputació de Girona per la situació creada per la pandèmia del coronavirus (COVID-19) (X2020000852)
00:57:33   9 Intervencions
8  Moció presentada pel grup Tots Som Poble per la cessió del 50% de les dietes dels regidors degut al COVID-19 (X2020000848)
01:08:56   10 Intervencions
9  Ratificar la Resolució d'Alcaldia núm. 2020DECR000221 de 15/04/2020 d' atribució de competències, delegació de les funcions d'instrucció, resolució i de la potestat sancionadora dels per infraccions en matèria de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals a favor del Consell Comarcal de la Selva (X2020000714)
01:46:26   10 Intervencions
10  Ratificar la Resolució de l'Alcaldia núm.222 de creació de la Comissió Informativa especial de seguiment del COVID-19 (X2020000735)
01:52:16   6 Intervencions
11  Convalidar la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la modificació de crèdit núm.3/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari de 2019 a política social per fer front al COVID-19
01:57:53   4 Intervencions
12  Donar compte de totes les resolucions de l'Alcaldia dictades en relació al COVID-19, des de l'inici de l'estat d'alarma
02:03:58   Sense intervencions
13  Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2020DECR000255 en la que es justificava l'ajornament de la convocatòria ordinària de la Comissió informativa especial de seguiment del COVID-19, per raons de simplificació administrativa, i s'obri debat sobre les actuacions realitzades al respecte.
02:04:09   14 Intervencions
<