Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Aprovació de la modificació de les bases d'execució del Pressupost de l'exercici 2021
Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal número 13, reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic: ocupació a la via pública de taules i cadires per part de les explotacions econòmiques (X2021001030)
Donar compte de la resolució d'alcaldia 2021DECR000403, per la qual es contracta una tècnica educadora de la Llar d'infants "El Bressol", mitjançant un contracte eventual per acumulació de tasques, per màxima urgència (X2021000900)
Modificació de la plantilla per la creació de dos llocs de treball d'agent cívic
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Maçanet de la Selva sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions de normes de circulació en vies urbanes (X2021001038)
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maçanet de la Selva i el centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la cessió d'ús de terreny per a la gestió d'infraestructures de telecomunicacions (X2021001009)
Aprovació de la delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva pel tractament de residus (X2020001323)
<