Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior Urbanisme
00:00:03
Verificació del text refós de la "Modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de l'art. 27 de les NNUU relatiu a la regularització de l'alineació del sistema viari que dona front a les parcel·les 21-31 del carrer Sils"
00:00:30
Aprovació inicial de la modificació del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
00:01:43
Aprovació dels dies festius locals corresponents a l'any 2023
00:03:43
Aprovació de la modificació de la plantilla de personal: amortització de la plaça d'Inspector de la Policia Local
00:04:15
Modificació del complement específic del cap de vigilants de Maçanet de la Selva
00:14:04
Adjudicació de la concertació de l'operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions
00:16:27
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 07/2022
00:23:18
Donar compte de la Sentència número 240/2021, de data 7 de desembre de 2021, dictada per la magistrada jutge del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona, que desestima el recurs ordinari número 159/2019, interposat per Fabius Inversions, SL
00:32:03
Donar compte de la contractació per màxima urgència d'un educador a la Llar d'infants municipal
00:36:21
Donar compte dels decrets i resolucions: del Decret 2022DECR000514 de 30/03/2022 fins al 2022DECR000884 de 25/05/2022
00:36:42
Precs i preguntes
01:37:34
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta anterior Urbanisme
00:00:03   1 Intervenció
2  Verificació del text refós de la 'Modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de l'art. 27 de les NNUU relatiu a la regularització de l'alineació del sistema viari que dona front a les parcel·les 21-31 del carrer Sils'
00:00:30   2 Intervencions
3  Aprovació inicial de la modificació del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
00:01:43   4 Intervencions
4  Aprovació dels dies festius locals corresponents a l'any 2023
00:03:43   1 Intervenció
5  Aprovació de la modificació de la plantilla de personal: amortització de la plaça d'Inspector de la Policia Local
00:04:15   4 Intervencions
6  Modificació del complement específic del cap de vigilants de Maçanet de la Selva
00:14:04   3 Intervencions
7  Adjudicació de la concertació de l'operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions
00:16:27   9 Intervencions
8  Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 07/2022
00:23:18   4 Intervencions
9  Donar compte de la Sentència número 240/2021, de data 7 de desembre de 2021, dictada per la magistrada jutge del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona, que desestima el recurs ordinari número 159/2019, interposat per Fabius Inversions, SL
00:32:03   3 Intervencions
10  Donar compte de la contractació per màxima urgència d'un educador a la Llar d'infants municipal
00:36:21   Sense intervencions
11  Donar compte dels decrets i resolucions: del Decret 2022DECR000514 de 30/03/2022 fins al 2022DECR000884 de 25/05/2022
00:36:42   8 Intervencions
12  Precs i preguntes
01:37:34   21 Intervencions
<