Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Aprovació de l'acta anterior
00:00:14
Nomenament membres Comissió mixta de caràcter tècnic representants de l'Ajuntament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
00:00:58
Creació registre sanitari municipal d'activitats alimentàries
00:02:00
Actuacions inicials pel desenvolupament del Pla de mesures antifrau
00:06:25
Modificació de la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva
00:09:36
Modificació de les ordenances fiscals núm. 3 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de l'ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'instal·lacions municipals
00:14:52
Moció en defensa dels Jutjats de Pau
00:20:32
Donar compte de la de la contractació per màxima urgència per substitució per IT d'una educadora de la Llar d'infants
00:24:00
Donar compte dels decrets i resolucions: del Decret 2022DECR000885 de 25/05/2022 fins al 2022DECR001228 de 20/07/2022
00:25:10
Precs i preguntes
01:09:52
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Aprovació de l'acta anterior
00:00:14   1 Intervenció
2  Nomenament membres Comissió mixta de caràcter tècnic representants de l'Ajuntament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
00:00:58   1 Intervenció
3  Creació registre sanitari municipal d'activitats alimentàries
00:02:00   2 Intervencions
4  Actuacions inicials pel desenvolupament del Pla de mesures antifrau
00:06:25   2 Intervencions
5  Modificació de la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva
00:09:36   4 Intervencions
6  Modificació de les ordenances fiscals núm. 3 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de l'ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'instal·lacions municipals
00:14:52   9 Intervencions
7  Moció en defensa dels Jutjats de Pau
00:20:32   2 Intervencions
8  Donar compte de la de la contractació per màxima urgència per substitució per IT d'una educadora de la Llar d'infants
00:24:00   1 Intervenció
9  Donar compte dels decrets i resolucions: del Decret 2022DECR000885 de 25/05/2022 fins al 2022DECR001228 de 20/07/2022
00:25:10   12 Intervencions
10  Precs i preguntes
01:09:52   Sense intervencions
<