PLENS MUNICIPALS ordinària Dijous 28 de maig de 2020

Durada: 03:23:52
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple
Inici Inici
  00:00:10 1 Intervenció
1 APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (16/12/2019, 17/12/2019, 08/01/2020, 18/02/2020, 12/03/2020 i 08/04/2020)
  00:01:53 5 Intervencions
2 TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA UNIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SECTOR FRISELVA. VERIFICACIÓ.
  00:04:07 4 Intervencions
3 SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. PRÒRROGA CONTRACTE.
  00:09:48 17 Intervencions
4 DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2019
  00:20:58 6 Intervencions
5 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 3/2020
  00:25:46 20 Intervencions
6 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
  01:07:46 7 Intervencions
7 PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2020 DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL
  01:13:34 22 Intervencions
8 CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, D'AJUTS EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L'EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19. APROVACIÓ.
  01:37:11 6 Intervencions
9 DONAR COMPTE MODIFICACIÓ MEMBRES JUNTA DE PORTAVEUS
  02:41:57 3 Intervencions
10 PROPOSTA D'ASSABENTATS
  02:45:32 3 Intervencions
11 MOCIONS URGENTS - CREACIÓ DEL CARNET JOVE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
  02:46:27 25 Intervencions
12 PRECS I PREGUNTES
  03:08:10 16 Intervencions