PLENS MUNICIPALS ordinària dilluns 15 de juny de 2020

Durada: 02:47:54
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple
1 APROVACIÓ ACTES ANTERIORS: 18/05/2020 I 28/05/2020.
  00:00:06 4 Intervencions
2 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS. MODIFICACIÓ. APROVACIÓ INICIAL.
  00:02:39 10 Intervencions
3 ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE (AEDES ALBOPICTUS). APROVACIÓ INICIAL
  00:10:00 9 Intervencions
4 PLA LOCAL DE JOVENTUT ANYS 2020-2023. APROVACIÓ.
  00:21:32 8 Intervencions
5 SUCCESSIÓ DE CONTRACTISTA: CONTRACTE DE CONSERVACIÓ, NETEJA I MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.
  00:30:34 4 Intervencions
6 CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE TRACTAMENT DELS RESIDUS MUNICIPALS ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
  00:33:19 5 Intervencions
7 REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM INTERN DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL. APROVACIÓ INICIAL.
  00:40:23 10 Intervencions
8 PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2020.
  00:54:50 7 Intervencions
9 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER MODIFICAR EL LÍMIT ENTRE LA ZONA "INDUSTRIAL 1000 CENTRAL" I "INDUSTRIAL 800 CENTRAL" DEL POLÍGON CENTRAL UA8. APROVACIÓ INICIAL
  01:01:59 4 Intervencions
10 CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, D'AJUTS EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L'EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19
  01:06:18 12 Intervencions
11 CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), NOMENAMENT DE REPRESENTAT.
  02:06:59 6 Intervencions
12 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM PER LA GESTIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
  02:10:36 45 Intervencions
13 PROPOSTA D'ASSABENTATS
  02:39:55 2 Intervencions
14 MOCIONS URGENTS
  02:40:26 3 Intervencions
14.1 CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ
  02:41:10 11 Intervencions
15 PRECS I PREGUNTES
  02:47:08 3 Intervencions