PLENS MUNICIPALS ordinària dilluns 21 de setembre de 2020

Durada: 02:45:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple
1 APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: 15/06/2020.
  00:00:08 1 Intervenció
2 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN L'ÀMBIT PEU ABRAS. APROVACIÓ INICIAL.
  00:00:40 3 Intervencions
3 COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019. APROVACIÓ.
  00:03:45 3 Intervencions
4 PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5/2020.
  00:05:15 5 Intervencions
5 OBRES D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA (FASES 4, 6 I 8). DEVOLUCIÓ GARANTIA.
  00:11:20 3 Intervencions
6 SERVEI DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. DEVOLUCIÓ GARANTIA SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA.
  00:15:26 5 Intervencions
7 RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: FESTES LOCALS 2021.
  00:17:49 5 Intervencions
8 RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL. APROVACIÓ.
  00:25:23 4 Intervencions
9 MODIFICACIÓ DE QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES EN ELS ÀMBITS, SECTOR MERCAT I SECTOR PONENT.
  00:27:08 24 Intervencions
10 REGLAMENT D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. MODIFICACIÓ.
  00:43:23 10 Intervencions
11 CONTRACTE DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. DEVOLUCIÓ GARANTIA SPORT ASSISTANCE 2000, SL.
  00:51:37 4 Intervencions
12 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE PILOT EN MATÈRIA DE VIDEOVIGILÀNCIA.
  00:53:19 7 Intervencions
13 MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS.
  01:16:05 12 Intervencions
14 ASSABENTATS.
  01:30:53 3 Intervencions
15 MOCIONS URGENTS.
  01:32:23 1 Intervenció
15.1 BASES REGULADORES D'AJUTS A LES FAMÍLIES DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL.
  01:32:54 6 Intervencions
15.2 MOCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I RESPOSTA IMMEDIATA A L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'IMMOBLES
  01:55:55 7 Intervencions
16 PRECS I PREGUNTES
  02:17:45 24 Intervencions