PLENS MUNICIPALS ordinària dilluns 21 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (21/09/2020, 02/11/2020, 13/11/2020, 17/11/2020 i 09/12/2020)
PRESSUPOST MUNICIPAL 2021
MODIFICACIÓ REGLAMENT: GUÀRDIES MUNICIPALS
RENÚNCIA AL CÀRREC AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L'ADHESIÓ AL PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D'OCI
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA GESTIÓ DELS CONVENIS ENTRE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ELS SIG d'ECOEMBES I d'ECOVIDRIO
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER MODIFICAR EL LÍMIT ENTRE LA ZONA "INDUSTRIAL 1000 CENTRAL" I "INDUSTRIAL 800 CENTRAL" DEL POLÍGON CENTRAL UA8. APROVACIÓ PROVISIONAL.
RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE LA CONCA DE L'ONYAR
INICI EXPEDIENT EXPROPIATORI PER INTERÈS DE LLEI
MODIFICACIÓ CONTRACTE DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. APROVACIÓ INICIAL.
MOCIÓ PER RECLAMAR UNA ATURADA DELS DESNONAMENTS MENTRE DURI LA PANDÈMIA
MOCIÓ PER APLICAR UN RECÀRREC A L'IBI ALS HABITATGES DESOCUPATS PERMANENTS I LA CREACIÓ DEL CENS D'HABITATGES DESOCUPATS QUE PERMETI AQUESTA REGULACIÓ
MOCIÓ PER RECLAMAR UNA MILLORA URGENT DE LA GESTIÓ DE LES PRESTACIONS I SUBSIDIS D'ATUR I EL COBRAMENT DELS ERTO.
ASSABENTATS
PRECS I PREGUNTES