PLENS MUNICIPALS ordinària dilluns 15 de març de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
18.08.2020
575000€
aigua
bar
Carme
compareixences
Concessió de permisos d'obres
DECRET
DECRET DIGITAL
ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (16/12/2020 i 20/01/2021)
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN L'ÀMBIT DEL PEU ABRAS. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS.
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES HOSTAL NOU. APROVACIÓ INICIAL.
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR CAMP QUART. AMPLIACIÓ EQUIPAMENT.
PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2021. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2021
CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
ÒRGAN AMBIENTAL MUNICIPAL. APROVACIÓ CREACIÓ.
SOL·LICITUD DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE CONCERTACIÓ DE PLACES AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL PER LA GENT GRAN (SAIAR)
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020
MOCIO DE SUPORT A L'AMNISTIA
MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL
MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
ASSABENTATS DEL PLE DE 15 DE MARÇ DE 2021
ASSUMPTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES