PLENS MUNICIPALS ordinària dilluns 20 de setembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
presa de carrest de la ajuntamet
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 APROVACIÓ ACTES ANTERIORS: 21 de juny (sessió ordinària i extraordinària) i 1 de setembre
  00:03:24 1 Intervenció
2 MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER MODIFICAR EL LÍMIT ENTRE LA ZONA "INDUSTRIAL 1000 CENTRAL" I "INDUSTRIAL 800 CENTRAL" DEL POLÍGON CENTRAL UA8. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS.
  00:03:50 4 Intervencions
3 APROVACIÓ COMPTE GENERAL
  00:09:31 3 Intervencions
4 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA SOBRE LES COMUNICACIONS REALITZADES MITJANÇANT LA XARXA RESCAT EN L'ÀMBIT DELS GUÀRDIES MUNICIPALS
  00:10:50 6 Intervencions
5 APROVACIÓ FESTES LOCALS 2022
  00:18:53 1 Intervenció
6 MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL I DEL FUNCIONAMENT INTERN DEL SERVEI D'OBRADOR D'ÚS COMPARTIT DEL CENTRE D'INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIAL - FOODLAB DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
  00:19:27 4 Intervencions
7 CONTRACTACIÓ MIXTA DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.
  00:23:22 6 Intervencions
8 ASSABENTATS
  00:30:52 Sense intervencions
9 MOCIONS URGENTS
  00:30:56 9 Intervencions
10 PRECS I PREGUNTES
  00:45:59 18 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:07:51 Sense intervencions