Sessió plenària ordinària dilluns 29 de gener de 2018

Durada: 01:30:16
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inici
  00:00:00 7 Intervencions
1 Aprovació actes sessions anteriors
  00:03:01 1 Intervenció
2 Donar compte de la Resolució de Presidència de IÒA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, d'aprovació de la modificació de crèdits núm. 2/2017 en el pressupost de I'OA.
  00:03:35 Sense intervencions
3 Proposta del grup municipal de la CUP, sotmesa a dictamen de la Comissió Informativa, en relació amb el canvi de nom de la plaça de l'Ajuntament pel de plaça de I'1 d'octubre, i vot particular formulat pel grup de govern.
  00:04:44 17 Intervencions
4 Informe de l'alcaldia.
  00:40:12 15 Intervencions
5 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:08:15 17 Intervencions
Fi
  01:30:16 Sense intervencions