Sessió plenària ordinària dilluns 19 de març de 2018

Durada: 01:46:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació acta sessió anterior.
Determinació de les festes locals per a l'any 2019.
Ampliació del termini en què formaran part de la Mesa Tècnica de l'Habitatge els regidors de l'Ajuntament i els representants de les associacions i entitats.
Ampliar a un any les funcions de coordinador dels consells sectorials municipals.
Donar compte al Ple de les liquidacions del pressupost de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.
Donar compte al Ple del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021.
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 7/2018 del pressupost municipal vigent.
Aprovació inicial del Pla de prevenció d'incendis forestals de Santa Coloma de Farners.
Informe de l'alcaldia.
Precs, preguntes i control als òrgans de govern.