Sessió plenària ordinària dilluns 19 de març de 2018

Durada: 01:46:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació acta sessió anterior.
Determinació de les festes locals per a l'any 2019.
Ampliació del termini en què formaran part de la Mesa Tècnica de l'Habitatge els regidors de l'Ajuntament i els representants de les associacions i entitats.
Ampliar a un any les funcions de coordinador dels consells sectorials municipals.
Donar compte al Ple de les liquidacions del pressupost de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.
Donar compte al Ple del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021.
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 7/2018 del pressupost municipal vigent.
Aprovació inicial del Pla de prevenció d'incendis forestals de Santa Coloma de Farners.
Informe de l'alcaldia.
Precs, preguntes i control als òrgans de govern.