Sessió plenària ordinària dilluns 21 de maig de 2018

Durada: 01:33:15
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:01:01 Sense intervencions
2 Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de circulació.
  00:03:13 32 Intervencions
3 Aprovació de l'informe de seguiment del Pla d'acció per l'energia sostenible (PAES).
  00:48:13 Sense intervencions
4 Donar compte al Ple dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponents al primer trimestre de 2018.
  00:48:25 1 Intervenció
5 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 9/2018.
  00:49:59 13 Intervencions
6 Informe de l'alcaldia.
  01:00:25 11 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:20:48 12 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:33:15 Sense intervencions