Sessió plenària ordinària dilluns 16 de juliol de 2018

Durada: 02:18:59
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior
  00:00:15 Sense intervencions
2 Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.
  00:00:40 6 Intervencions
3 Moció-declaració institucional en motiu del 28 de juny.
  00:07:35 7 Intervencions
4 Moció per un punt lila i un acord contra les agressions masclistes a Barraques de Santa Coloma de Farners.
  00:13:03 12 Intervencions
5 Bonificació del 95% a la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, al Departament d'Ensenyament, per les obres de sanejar el subsòl de la pista de l'Escola Castell de Farners.
  00:29:01 6 Intervencions
6 Aprovació del Compte General de l'exercici de 2017.
  00:36:57 6 Intervencions
7 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 16/2018.
  00:40:27 6 Intervencions
8 Informe de l'alcaldia
  00:46:06 12 Intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern
  01:31:13 36 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:18:59 Sense intervencions