Sessió plenària ordinària dilluns 16 de juliol de 2018

Durada: 02:18:59
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior
  00:00:15 Sense intervencions
2 Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.
  00:00:40 6 Intervencions
3 Moció-declaració institucional en motiu del 28 de juny.
  00:07:35 7 Intervencions
4 Moció per un punt lila i un acord contra les agressions masclistes a Barraques de Santa Coloma de Farners.
  00:13:03 12 Intervencions
5 Bonificació del 95% a la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, al Departament d'Ensenyament, per les obres de sanejar el subsòl de la pista de l'Escola Castell de Farners.
  00:29:01 6 Intervencions
6 Aprovació del Compte General de l'exercici de 2017.
  00:36:57 6 Intervencions
7 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 16/2018.
  00:40:27 6 Intervencions
8 Informe de l'alcaldia
  00:46:06 12 Intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern
  01:31:13 36 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:18:59 Sense intervencions