Sessió plenària ordinària dilluns 17 de setembre de 2018

Durada: 03:08:52
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:02:37 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 19/2018.
  00:03:07 9 Intervencions
3 Donar compte al Ple dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al segon trimestre de 2018.
  00:24:44 Sense intervencions
4 Donar compte al Ple de l'estat d'execució dels pressupostos de l'Ajuntament i l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al primer semestre de 2018.
  00:27:04 4 Intervencions
5 Aprovació de la creació de la Comissió Redactora de l'Ordenança municipal de Barraques.
  00:38:15 18 Intervencions
6 Delegació en el Consell Comarcal de la Selva de la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals.
  01:13:10 6 Intervencions
7 Proposta de sotmetre a consulta popular l'emplaçament de l'espai 1 d'octubre.
  01:26:34 29 Intervencions
8 Proposta del grup municipal de la CUP, en relació a la consulta popular per tal d'escollir un espai a Santa Coloma de Farners en memòria de l'1 d'octubre de 2017.
  02:10:31 2 Intervencions
9 Informe de l'alcaldia.
  02:17:28 13 Intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:46:41 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:08:52 Sense intervencions