Sessió plenària ordinària dilluns 22 d'octubre de 2018

Durada: 03:17:50
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Presa de possessió del regidor del PSC, senyor Jesús Mora Rolando.
  00:02:51 8 Intervencions
2 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:10:43 1 Intervenció
3 Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.
  00:11:32 20 Intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 22/2018.
  01:37:00 6 Intervencions
5 Informe de l'alcaldia.
  01:45:11 14 Intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:29:31 28 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:17:51 Sense intervencions