Sessió plenària ordinària dilluns 19 de novembre de 2018

Durada: 01:23:29
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior
  00:01:22 Sense intervencions
2 Aprovació de la Memòria justificativa de la necessitat de construir i explotar sis pistes de pàdel i incoació de l'expedient per a la constitució d'un dret de superfície.
  00:01:44 10 Intervencions
3 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al tercer trimestre de 2018.
  00:12:29 1 Intervenció
4 Moció pel desplegament de banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona.
  00:13:32 3 Intervencions
5 Moció a favor de l'absolució dels presos polítics
  00:17:35 8 Intervencions
6 Informe de l'alcaldia
  00:26:49 18 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern
  00:54:19 24 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:23:29 Sense intervencions