Sessió plenària ordinària dilluns 18 de febrer de 2019

Durada: 02:23:12
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:00:47 Sense intervencions
2 Aplicació de la jornada laboral de 35 hores setmanals en còmput anual.
  00:01:02 Sense intervencions
3 Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Barraques.
  00:08:58 2 Intervencions
4 Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa per crear un nou marc regulatiu integral del Temps de Migdia als centres educatius de titularitat pública, aplicable a partir del 2020.
  00:29:03 2 Intervencions
5 Moció presentada pel grup municipal del PSC per l'adopció de mesures en els cossos de seguretat de la Generalitat.
  00:37:00 2 Intervencions
6 Moció presentada pel grup municipal del PSC per l'adopció de mesures que permetin millorar la seguretat ciutadana.
  01:01:14 1 Intervenció
7 Informe de l'Alcaldia.
  01:22:27 2 Intervencions
8 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:43:51 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:23:13 Sense intervencions