Sessió plenària ordinària dilluns 18 de març de 2019

Durada: 02:47:29
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:00:54 Sense intervencions
2 Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic Circuit de Motocròs Can Mariano juntament amb el document d'avaluació ambiental estratègic simplificat, presentat per la mercantil Moto Club 2000.
  00:01:18 8 Intervencions
3 Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Santa Coloma de Farners
  00:06:20 9 Intervencions
4 Adhesió a la Federació de municipis de Catalunya
  00:11:09 15 Intervencions
5 Donar compte al Ple municipal de la resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal comprensiu del de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom Residencia Geriàtrica Sant Salvador d'Horta
  00:22:08 28 Intervencions
6 Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades
  00:58:17 9 Intervencions
7 Moció presentada pel grup municipal de la CUP-FARNERS en suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març de 2019
  01:14:45 20 Intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  01:36:25 16 Intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:12:04 26 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:47:30 Sense intervencions