Sessió plenària ordinària dilluns 18 de març de 2019

Durada: 02:47:29
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:00:54 Sense intervencions
2 Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic Circuit de Motocròs Can Mariano juntament amb el document d'avaluació ambiental estratègic simplificat, presentat per la mercantil Moto Club 2000.
  00:01:18 8 Intervencions
3 Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Santa Coloma de Farners
  00:06:20 9 Intervencions
4 Adhesió a la Federació de municipis de Catalunya
  00:11:09 15 Intervencions
5 Donar compte al Ple municipal de la resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal comprensiu del de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom Residencia Geriàtrica Sant Salvador d'Horta
  00:22:08 28 Intervencions
6 Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades
  00:58:17 9 Intervencions
7 Moció presentada pel grup municipal de la CUP-FARNERS en suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març de 2019
  01:14:45 20 Intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  01:36:25 16 Intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:12:04 26 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:47:30 Sense intervencions