Sessió plenària ordinària dilluns 21 d'octubre de 2019

Durada: 01:19:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:00:07 Sense intervencions
2 Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 9/2019 per suplement de crèdit i major ingrés
  00:00:42 5 Intervencions
3 Moció per a la no criminalització de l'independentisme
  00:06:27 7 Intervencions
4 Moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis
  00:19:00 8 Intervencions
5 Informe de l'Alcaldia.
  00:28:06 13 Intervencions
6 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  00:55:16 8 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:19:35 Sense intervencions