Sessió plenària ordinària dilluns 18 de novembre de 2019

Durada: 01:20:28
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovació actes sessions anteriors
  00:01:12 1 Intervenció
2 Aprovació inicial de la desafectació del bé de domini públic situat a la parcel·la cadastral 2838502DG7323N0000UR
  00:01:40 3 Intervencions
3 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent al tercer trimestre de 2019
  00:04:02 3 Intervencions
4 Informe de l'Alcaldia
  00:04:55 5 Intervencions
5 Precs, preguntes i control als òrgans de govern
  00:20:10 37 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:20:28 Sense intervencions