Sessió plenària ordinària dilluns 18 de novembre de 2019

Durada: 01:20:28
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovació actes sessions anteriors
  00:01:12 1 Intervenció
2 Aprovació inicial de la desafectació del bé de domini públic situat a la parcel·la cadastral 2838502DG7323N0000UR
  00:01:40 3 Intervencions
3 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent al tercer trimestre de 2019
  00:04:02 3 Intervencions
4 Informe de l'Alcaldia
  00:04:55 5 Intervencions
5 Precs, preguntes i control als òrgans de govern
  00:20:10 37 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:20:28 Sense intervencions