Sessió plenària ordinària dilluns 17 de febrer de 2020

Durada: 03:18:37
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:03:01 Sense intervencions
2 Presa de possessió del regidor d'ERC-AM, senyor Jordi Josep Sitjà Güetas.
  00:03:16 6 Intervencions
3 Aprovació actualització del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Santa Coloma de Farners.
  00:08:13 16 Intervencions
4 Adhesió al Pla comarcal de polítiques de dones de la Selva 2016-2020 i creació d'una comissió per a l'elaboració d'un pla propi.
  00:22:47 8 Intervencions
5 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al quart trimestre de 2019.
  00:33:25 2 Intervencions
6 Proposta del grup municipal de la CUP, en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020.
  00:37:26 13 Intervencions
7 Proposta urgent: Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020, per transferència de crèdits.
  00:56:45 12 Intervencions
8 Informe de l'alcaldia.
  01:05:30 34 Intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:46:17 19 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:18:38 Sense intervencions