Sessió plenària ordinària dimarts 31 de març de 2020

Durada: 00:00:00
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació acta sessió anterior.
Proposta urgent: Adhesió al "Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus".
Informe de l'Alcaldia.
Precs, preguntes i control als òrgans de govern.