Sessió plenària ordinària dissabte 4 d'abril de 2020

Durada: 01:56:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
2 Proposta urgent: Adhesió al "Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus".
  00:02:46 Sense intervencions
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:21:26 Sense intervencions
3 Informe de l'Alcaldia.
  00:22:12 Sense intervencions
4 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:39:45 Sense intervencions