Sessió plenària ordinària dilluns 27 d'abril de 2020

Durada: 03:30:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:00:20 Sense intervencions
2 Aprovació del Pla econòmic financer 2020-2021.
  00:00:45 Sense intervencions
3 Donar compte al Ple del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2019.
  00:42:40 Sense intervencions
4 Donar compte al Ple del Pla anual de control financer de l'exercici 2020.
  00:51:45 Sense intervencions
5 Donar compte al Ple dels informes de control financer a Aigües Colomenques SL i Sport Assistance 2000 SL, exercici 2018.
  01:04:25 Sense intervencions
6 Proposta urgent: Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per prestació de serveis al Cementiri municipal.
  01:22:15 Sense intervencions
7 Fora de l'ordre del dia: Moció per una recuperació econòmica des de la proximitat.
  01:39:52 Sense intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  02:11:10 Sense intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  03:00:45 Sense intervencions