Sessió plenària ordinària dilluns 18 de maig de 2020

Durada: 03:21:59
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:00:28 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Santa Coloma de Farners.
  00:01:45 Sense intervencions
3 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al primer trimestre de 2020.
  00:20:06 Sense intervencions
4 Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de diverses taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
  00:25:56 Sense intervencions
5 Ratificació dels decrets de l'Alcaldia núm. 465 de 8 d'abril de 2020 i 598 de 15 de maig de 2020 i delegació en l'Alcaldia de la competència pel restabliment econòmic del contracte de concessió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners (zona blava).
  00:44:40 Sense intervencions
6 Aprovació inicial modificació de crèdits 5/2020 del pressupost municipal.
  01:11:10 Sense intervencions
7 Informe de l'Alcaldia.
  01:34:12 Sense intervencions
8 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:43:02 Sense intervencions